آیا شما آماده برای یک روز مثل در داستان پری؟

(0850) 441 4002 info@fatosbas.com

ابریشم شلاق

مژه ابریشم

مژه ابریشم

بهره برای چشم!

که زنان به مدت طولانی، منحنی و مژه برجسته نمی خواهم به؟ خوب اگر می گویند که چقدر نفوذ حتی نمی مژه نگاه دارند. با این حال، ریمل مژه و ابرو، پیچش یا حلقه زنی، سرم که مژه های دروغین به نتیجه مورد نظر و سپس هیچ محصول روش نجات دائمی رشد می کند.

ضربه شلاق ابریشم در نظر طول، چگالی، و حتی می تواند مژه مدل داشته باشد.

اطلاعات بیشتر شما در بلافاصله تماس با ما دارند.